NƯỚC THẢI VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 

     NƯỚC THẢI VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
 

Dưới tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị hoá và sự gia tăng dân số, tài nguyên nước trong các vùng lãnh thổ ngày càng chịu áp lực càng nhiều. Hệ quả là môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải